Kaynakça

KAYNAKÇA

Alpher, Ralph A., Robert Herman, Genesis of The Big Bang, Oxford University Press, New York (2000).

Alter, Stephen G., Darwinism and The Linguistic Image, The John Hopkins University Press, Baltimore (1999).

Anfinsen, Christian B., The Molecular Basis of Evolution, John Wiley and Sons, New York (1961).

Aristoteles, Metafizik, çev: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul (1996).

______ , Fizik, çev: Saffet Babür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (2001).

Armstrong, Karen, The Battle for God, Ballentine Books, New York (2001).

Arsebük, Güven, İnsan ve Evrim, 2. Baskı, Ege Yayıncılık, İstanbul (1995).

Ateş, Süleyman, Kur’an Ansiklopedisi, Kuran Bilimleri Araştırma Vakfı, İstanbul (1997).

Atran, Scott, The Universal Primacy of Generic Species in Folkbiological Taxonomy, (ed: Robert Wilson, ‘Species’ içinde) MIT Press, Cambridge  (1999).

Ayala, Francisco J., Teleological Explanations, ed: Theodosius Dobzhansky, W. H. Freeman and Company (1977).

______, Francisco J., The Mechanisms of Evolution, Scientific American Dergisi, Eylül (1978).

Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, 8. Baskı, İzmir (1999).

Ayoub, George, On The Design of The Vertabrate Retina, (ed: James P.Gills, Tom Woodward, ‘Darwinism Under The Microscope’ içinde) Charisma House, Florida (2002).

Barbour, Ian G., When Science Meets Religion, Harper Collins, New York, (2000).

Barrow, John D., Theories of Everything, Clarendon Press, Oxford (1991).

_____, -Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, Oxford (1996).

_____, Olanaksızlık, çev: Nermin Arık, Sabancı Üniversitesi, İstanbul (2002).

Barkow, Jerome H., Davranış Kuralları ve Evrimin Davranışı, çev: Nermin Acar, (ed: Jean Pierre Changeux, ‘Etiğin Doğal Temelleri’ içinde), Doruk Yayınları, Ankara (2002).

Barzun, Jacques, Darwin, Marx, Wagner A Critique of A Heritage, Garden City, New York (1980).

Bayrakdar, Mehmed, İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, Kitabiyat, Ankara (2001).

Beer, De, Homology: An Unsolved Problem, Oxford University Press, (1971).

Behe, Michael J., Darwin’s Black Box, The Free Press, New York (2003).

_____, Yaşamın Temelindeki Tasarım Kanıtları, (“Tasarım” içinde), Gelenek Yayınları, İstanbul (2005).

Benton, Mike, “Is A Dog More Like Lizard or Chicken”, New Scientist, 1984.

Bergson, Henri, Yaratıcı Tekamül, 2. Baskı, Çev: Şekip Tunç, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (1986).

Barnes, Barry, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, 2. Baskı, çev: Hüsamettin Arslan, Vadi  Yayınları, Ankara (1995).

Bodenheimer, F. S., The History of Biology an Introduction, Dawson and Sons Ltd, London (1958).

Blech, Rabi Benjamin, Nedenleri ve Niçinleriyle Yahudilik, çev: Estreya Seval Veli, Gözlem Yayın, İstanbul (2003).

Bowler, Peter J., Evolution The History of An Idea, University of California Press, Los Angeles (1984).

_____, Doğanın Öyküsü, çev: Meltem Mater, İzdüşüm Yayınları, İstanbul (2002).

Bradley, Walter L., Response to Paul Nelson and John Mark Reynolds, (‘Three Views on Creation and Evolution’ içinde) Zondervan Publishing House, Michigan (1999).

Brooke, John Hedley, Science and Religion, Cambridge University Press, Cambridge (1991).

Bucaille, Maurice, Tevrat İnciller ve Kuran, çev: Mehmet Ali Sönmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara (1998).

Butts, Robert E, “William Whewell”, The Cambridge Dictionary Of Philosophy, ed: Robert Audi, Cambridge University Press, 2. Baskı, Cambridge (1999).

Cann, Rebecca L.-Mark Stoneking ve Allan C. Wilson, Mitochondrial DNA and Human Evolution, ‘Nature’ Dergisi, vol: 325, (1987).

Carnap, Rudolf, On Inductive Logic, (ed: Baruch A Brody “Readings in The Philosophy of Science” içinde), Prentice Hall, New Jersey (1970).

_____, Statistical and Inductive Probability, (ed: Baruch A. Brody  “Readings in The Philosophy of Science” içinde), Prentice Hall, New Jersey (1970).

Carter, Brandon, Large Number Coincidences and The Anthropic Principle in Cosmology, (ed: John Leslie, “Physical Cosmology and Philosophy” içinde) Macmillan Publishing, New York (1990).

Cassier, Ernst, Devlet Efsanesi, çev: Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul (1984).

Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, 4. Baskı, İstanbul (2000).

Chalmers, Alan, Bilim Dedikleri, 3. Baskı, çev: Hüsamettin Arslan, Vadi Yayınları, Ankara (1997).

Chomsky Noam, Chomsky’nin Fikirleri, çev: Adnan Onart (ed: Bryan Magee, “Yeni Düşün Adamları” içinde) Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (1979).

_____, Dil ve Zihin, çev: Ahmet Kocaman, Ayraç Yayınevi, Ankara (2001).

Cilacı, Osman, Günümüzün Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara (1995).

Comte, Auguste, Pozitif Felsefe Kursları, çev: Erkan Ataçay, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2001.

Coonen, L.P., Evolution of Method in Biology, ed: Vincent E. Smith (‘Philosophy of Biology’ içinde) , St. John’s University Press, New York (1962).

Copernicus, Nicolaus, Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine, çev: Saffet Babür, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul (2002).

Copleston, A History of Philosophy Cilt 7, Burns and Dates, Wellvood (1999).

Cottingham, John, Descartes Sözlüğü, çev: Bülent Gözkan ve Diğerleri, Sarmal Yayınevi, İstanbul (1996).

Craig, William Lane ve Quentin Smith, Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, Clarendon Press, Oxford (1995).

_____, Design And The Cosmological Argument, (ed: William A. Dembski, “Mere Creation” içinde), Inter Varsity Press, Illinois (1998).

_____, Philosophy of Religion, Edinburg University Press, Edinburg (2002).

Crosby, Alfred W., The Measure of Reality, Cambridge University Press, Cambridge (1998).

Cunningham, Suzanne, Philosophy and The Darwinian Legacy, University of Rochester Press, New York (1996).

Cushing, James T., Fizikte Felsefi Kavramlar, çev: B. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul (2003).

Çelebi, İlyas, İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdulcebbar, Rağbet Yayınları, İstanbul (2002).

Darwin, Charles, The Origin of Species, Penguin Classics, London, (1985).

_____, The Structure and Distribution of Coral Reefs, (ed: Mark Ridley, ‘The Darwin Reader’ içinde) W. W. Norton and Company, New York (1987).

_____, Voyage of The Beagle, Penguin Classics, London, (1989).

_____, Özyaşam, çev: Hüsen Portakal, (ed: Francis Darwin, ‘Charles Darwin Yaşamı ve Mektupları’ içinde) Düşün Yayıncılık, İstanbul, (1996).

_____, The Expression of The Emotions in Man and Animals, (ed: Mark Ridley, ‘The Darwin Reader’ içinde) W. W. Norton ve Company, New York, (1996).

_____, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, (ed: Mark Ridley, ‘The Darwin Reader’ içinde) W. W. Norton And Company, New York, (1996).

_____, Türlerin Kökeni, çev: Öner Ünalan, Onur Yayınları, Ankara, (1996).

_____, The Variation of Animals and Plants Under Domestication, (ed: Mark Ridley, “The Darwin Reader” içinde) W. W. Norton and Company, New York, (1996).

Darwin, Francis, Charles Darwin Yaşamı ve Mektupları, çev: Hüsen Portakal, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (1996).

Dawkins, Richard, Universal Darwinism, ( ed: D. S. Bendall, ‘Evolution Molecules to Men’ içinde) Cambridge University Press, Cambridge (1983).

_____, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford (1989).

_____, Climbing Mount Improboble, W. W. Norton, New York (1997).

_____, Cennetten Akan Irmak, çev: Sinem Gül, Varlık Yayınları, İstanbul, (1999).

_____, Kör Saatçi, çev: Feryal Halatçı, TÜBİTAK, Ankara (2002).

Davies, Paul, The Last Three Minutes, Basic Books, New York (1994).

_____, The Origin of Life, Penguin Book, London (2003).

Davis, John Jeferson, Response to Paul Nelson and John Mark Reynolds, (‘Three Views On Creation And Evolution’ içinde) Zondervan Publishing House, Michigan (1999).

De Beer, Gavin, Charles Darwin Evolution by Natural Selection, Nelson, London (1980).

De Chardin, Theilhard , The Phenomenon of Man, çev: Bernard Wall, Harper Colophon Books, New York (1975).

Dembski, William, Intelligent Design, Inter Varsity Press, Illinois (1999).

_____, No Free Lunch, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham (2002).

_____, Üçüncü Tür Açıklama: Zeki Tasarım Kanıtlarının Saptanması, Çev: Orhan Düz, (Tasarım içinde), Gelenek Yayınları, İstanbul (2004).

Demirsoy, Ali, Yaşamın Temel Kuralları 1, 7. Baskı, Meteksan, Ankara (1995).

_____, Kalıtım ve Evrim, 11. Baskı, Meteksan, Ankara, (2000).

Denkel, Arda, İlkçağda Doğa Felsefeleri, Özne Yayınları, İstanbul (1998).

Denton, Michael, Evolution A Theory in Crisis, Adler and Adler, Wisconsin (1996).

_____, Nature’s Destiny, The Free Pres, New York (1998).

Descartes, Rene, Metod Üzerine Konuşma, çev: K.Sahir Sel, Sosyal Yayınları, İstanbul (1984).

_____, Meditasyonlar, çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul (1996).

_____, Aklın Yönetimi İçin Kurallar, çev: Müntekim Ökmen, Sosyal Yayınları, İstanbul (1999).

Dewey, John, Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays, Henry Holt And Company, New York (1910).

Dobzhansky, Theodosius, Evolution, Genetics and Man, John Wiley and Sons, New York, (1961).

_____, Nothing in The Biology Makes Sense Except in The Light of Evolution, (ed: Connie Barlow, ‘Evolution Extended’ içinde) MIT Press, Cambridge, (1994).

Dorman, M. Emre, Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (2004).

Drees, William B., Beyond The Big Bang, 2. Baskı, Open Court Publishing, Illionis (1993).

Duralı, Teoman, Canlılar Sorununa Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul (1987).

_____, Biyoloji Felsefesi, Akçağ Yayınları, Ankara (1992).

__ __, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, Çantay Kitabevi, İstanbul (1995).

Dyson, George B., Darwin Among The Machines, Addison-Wesley Publishing, Massachusetts (1997).

Einstein, Albert, İzafiyet Teorisi, çev: Gülen Aktaş, Say Yayınları, İstanbul (2001).

Ekman, Paul, İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili, 3. Baskıya Giriş Yazısı, çev: Orhan Tuncay, Gün Yayıncılık, İstanbul (2001).

Eldredge Niles-Stephen Jay Gould, Punctuated Equilibria: Alternative To Phyletic Gradualism, (“Models in Paleobiology” içinde) Freeman, San Francisco (1972).

Erdem, Hüsameddin, Ahlak Felsefesi, 2.Baskı, Hü-Er Yayınları, Konya (2002).

Ereshefsky, Marc, Species and The Linnaean Hierarchy, (ed: Robert A. Wilson, ‘Species’ içinde) MIT Press, Cambridge (1998).

Feyerabend, Paul, Özgür Bir Toplumda Bilim, 2. Baskı, çev: Ahmet Kardam, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (1999).

Filkin, David, Stephen Hawking’in Evreni, çev: Mehmet Harmancı, Aksoy Yayıncılık, İstanbul (1998).

Flew, Antony, Darwinian Evolution, 2. Baskı, Transaction Publishers, New Brunswick (1996).

Gallie , W.B., Explanations in History and The Genetic Sciences, (ed: Baruch A. Brody “Readings in The Philosophy of Science” içinde), Prentice Hall, New Jersey (1970).

Gasking, Elizabeth, Investigations Into Generations, Hutchinson and Co. Publishers, London (1967).

Gazzali, Ebu Hamid Muhammed, El-İktisad Fi’l-itikâd, çev: Kemal Işık, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara (1971).

Gazzali, Ebu Hamid Muhammed, Filozofların Tutarsızlığı, çev: Bekir Karlığa, Çağrı Yayınları, İstanbul (1981).

George, Wilma, Darwin, çev: Müfide Pekin, Afa Yayınları, İstanbul, (1986).

Gish, Duane T., Creation, Evolution and The Historical Evidence, The American Biology Teacher Journal, Mart (1973).

Glover, J. Warwick, The Human Vermiform Apendix, CEN Technical Journal, Nisan (1988).

_____, Fosiller ve Evrim, çev: Adem Tatlı, Cihan Yayınları, İstanbul (1984).

_____, Creation Scientists Answer Their Critics, Institute for Creation Research, El Cajon (1993).

Gould, Stephen Jay, Sociobiology and The Theory of Natural Selection, (ed: G. W. Barlow ve J. Silverberg, ‘Sociobiology : Beyond Nature / Nurture’ içinde) Westview Press, Colorado (1980).

_____, Darwinism and The Expansion of Evolutionary Theory, (ed: Michael Ruse, “Philosophy of Biology” içinde), Prentice Hall, New Jersey (1989).

_____, Full House The Spread of Excellence from Plato to Darwin, Three Rivers Press, New York (1995).

_____, Is A New and General Theory of Evolution Emerging?, (ed: Michael Ruse, “But is it Science” içinde), Prometheus Books, New York (1996).

_____, Darwin ve Sonrası, çev: Ceyhan Temürcü, TÜBİTAK, Ankara (2000).

_____ , Abscheulich, Atrocious, ‘Natural History Dergisi’, Mart (2000).

Grant, Rosemary-Peter Grant, Hybridization and Speciation in Darwin’s Finches, (ed: D. J. Howard ve S. Berlocher, “Endless Forms: Species and Speciation” içinde) Oxford University Press, Oxford (1998).

Gürel, A. Osman, Doğa Bilimleri Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara (2001).

Haleva, Rav Yitshak ve diğerleri, Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara, Gözlem Yayınevi, İstanbul (2002).

Harre, Rom, Laws of Nature, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science” içinde) Blackwell Publishers, Massachussetts (2001).

Hartwig, Mark, Challenging Darwin’s Myths, (‘Darwinism Under The Microscope’ içinde, ed: James P. Gills-Tom Woodward) Charisma House, Florida (2002).

Hawking, Stephen W., Zamanın Kısa Tarihi, çev: Sabit Say-Murat Uraz, Doğan Kitapçılık, İstanbul (1998).

_____, Ceviz Kabuğundaki Evren, çev: Kemal Çömlekçi, Alfa Yayınları, İstanbul (2002).

Hegel, Felsefe Tarihi Dersleri, çev: Nejat Bozkurt, (‘Seçilmiş Parçalar’ içinde) Remzi Kitabevi, İstanbul (1986).

_____, Mantık Bilimi, çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul (2004).

_____, Tinin Görüngübilimi, çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul (2004).

Heidegger, Martin, Nietsche’nin Tanrı Öldü Sözü, çev: Levent Özşor, Asa Kitabevi, (2001).

Heisenberg, Werner, Fizik ve Felsefe, çev: M. Yılmaz Öner, Belge Yayınları, İstanbul (2000).

_____, Einstein’la Yüzleşmek, çev: Kemal Budak, Gelenek Yayıncılık, İstanbul (2003).

Hellman, Hall, Büyük Çekişmeler, çev: Füsun Baytok, TÜBİTAK Yayınları, İstanbul (2001).

Ho, Mae-Wan, Genetik Mühendisliği, çev: Emral Çakmak, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul (1998).

Hofstadler, Richard, Social Darwinism in American Thought, Beacon Press, Boston (1955).

Hull, David, “Darwinism”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, ed:Robert Audi, Cambridge University Press, 2. Baskı, Cambridge (1999).

_____, Science and Selection, Cambridge University Press, Cambridge (2001).

Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, Open Court, London (1958).

_____, A Treatise of Human Nature, Oxford University Press, Oxford (1978).

_____, Din Üstüne, çev: Mete Tunçay, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara (1995).

Hunke, Singrid, Allah’ın Güneşi Avrupa’nın Üzerinde, çev: Hayrullah Örs, Altın Kitaplar, İstanbul (2001).

Hunter, Cornelius G., Darwin’s God, Brazos Press, Michigan (2002).

Huxley, Thomas Henry, Evolution and Ethics, (“Philosophy of Biology” içinde ed: Michael Ruse) Prentice Hall, New Jersey (1989).

_____, The Origin of Species, (ed: Michael Ruse, ‘But is it Science’ içinde) Prometheus Books, New York (1996).

Hyman, Stanley Edgar, Darwin for Today, The Viking Press, New York (1963).

Ian G. Ianitto-P. Luigi ve diğerleri, Hıristiyan İnancı, çev: Leyla Alberti, Sent Antuan Kilisesi, İstanbul (1994).

İncil, ‘Yunanca Aslından Çağdaş Türkçe’ye Çevirisi’, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul (1998).

İncil, ‘The New Testament’, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul (2000).

Jeans, James, Fizik ve Filozofi, çev: Avni Refik Bekman, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul (1950).

Johnson, Philip E., Darwin on Trial, Intervarsity Press, Illinois (1993).

Kant, Immanuel, Yargı Gücünün Eleştirisi, çev: Nejat Bozkurt, (‘Seçilmiş Yazılar’ içinde) Remzi Kitabevi, İstanbul (1984).

_____, Arı Usun Eleştirisi, çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul (1993).

_____, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, çev: Seçkin Selvi, Sarmal Yayınevi, İstanbul (1997).

_____, Pratik Usun Eleştirisi, çev: Zeki Eyuboğlu, Say Yayınları, İstanbul (2001).

Karlığa, Bekir, İslam Düşüncesinde Canlı Varlık Anlayışı, ‘Cogito Dergisi sayı: 32’, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul (2002).

_____, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul (2004).

Kettlewell, H., Darwin’s Missing Evidence, Scientific American Dergisi, Mart (1959).

Kırbıyık, Halil, Babillilerden Günümüze Kozmoloji, İmge Kitabevi, Ankara (2001).

Kirsc, Marc, Etiğin Doğal Temelleri, çev: Nermin Acar, (Giriş yazısı) ed: Jean-Pierre Changeux, Doruk Yayınları, Ankara (2002).

Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul (1993).

Kitcher, Philip, Abusing Science The Case Against Creationism, MIT Press, Cambridge (1982).

Kocabaş, Şakir, Kuran’da Yaratılış, Pınar Yayınları, İstanbul (2004).

Kottak, Conrad Phillip, Antropoloji, çev: Serpil N. Altuntek, Ütopya Yayınevi, Ankara (2002).

Kuhn, Thomas S., The Essential Tension, The University of Chicago Press, Chicago (1977).

_____, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev: Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul (2000).

Kur’an-ı Kerim, ‘Meal ve Sözlük’, Hazırlayan : Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul.

Kur’an-ı Kerim Meali, Hazırlayanlar: Ziya Kazıcı-Necip Taylan, Çağrı Yayınları, İstanbul (2004).

Kuran Araştırmaları Grubu, Kur’an Hiç Tükenmeyen Mucize, 7. Baskı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2004).

Kutluer, İlhan, İlim ve Hikmetin Aydınlığında, İz Yayıncılık, İstanbul (2004).

Lange, Friedrich Albert, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi 1, çev: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul (1998).

Lamarck, Jean Baptiste, The Zoological Philosophy, çev: Hugh Elliot, Macmillan, London (1990).

Leakey, Richard-Roger Lewin, Göl İnsanları, 8. Baskı, çev: Füsun Baytok, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (2000).

Leibniz, G. W., Monadoloji, çev: Suut Kemal Yetkin, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul (1997).

Leigh, Egbert Giles, Adaptation and Diversty, Freeman Cooper Company, San Francisco (1971).

Lewin, Roger, Modern İnsanın Kökeni, 6. Baskı, çev: Nazım Özüaydın, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (1999).

Li, Wen-Hsiung, Molecular Evolution, Sinnauer Associates Publishers, Massachusetts, (1997).

Lipton, Peter, Inference to The Best Explanation, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science” içinde), Blackwell Publishers, Massachusetts (2001).

Lovejoy, Arthur, O., The Great Chain of Being, Harper And Brothers, New York, (1936).

Magee, Bryan, Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Çev: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul (1982).

_____, Felsefenin Öyküsü, çev: Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara (2000).

_____, Büyük Filozoflar, Paradigma, İstanbul (2000).

Mader, Sylvia S., Biology, 5. Baskı, Mc Graw Hill, Boston (1996).

Malthus, Thomas Robert, An Essay on The Principle of Population, Sentry Press, New York (1965).

Manuel, Frank E., The Prophets of Paris, Harper, Cambridge, (1962).

Marx, Karl, Demokritos ile Epikuros’un Doğa Felsefeleri, çev: Hüseyin Demirhan, Sol Yayınları, Ankara (2000).

_____, – Friedrich Engels, Din Üzerine, çev: Kaya Güvenç, Sol Yayınları, Ankara (2002).

Maxwell, Mary, Human Evolution, Columbia University Press, New York (1984).

Mayr, Ernst, The Growth of Biological Thought, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (1982).

___, Toward A New Philosophy of Biology, Harvard University Press, Cambridge (1988).

_____, Populations, Species and Evolution, Harvard University Press, Cambridge (1990).

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Merriam Webster Massachusetts (1993).

Meyer, Stephen C., The Explanatory Power of Design, (ed: William A. Dembski, “Mere Creation” içinde) Inter Varsıty Press, Illionis (1998).

_____, Fizik ve Biyolojide Tasarım Kanıtları: Evrenin Kökeninden Hayatın Kökenine, (“Tasarım” içinde), Gelenek Yayınları, İstanbul (2005).

Michel, Thomas, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, Ohen Basımevi, İstanbul (1992).

Mikkelsen, Tarjei S.  ve diğerleri, Initial Sequence of The Chimpanzee Genome and Comparison with The Human Genome, The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium 2005, Nature 437, (2005).

Milner, Angela ve diğerleri, The Avian Nature of The Brain and Inner Ear of Archaeopteryx, Nature, 5 Ağustos (2004).

Milner, Richard, Charles Darwin Bir Doğabilimcinin Evrimi, Çev: Ayşen Tekşen Kapkın, Evrim Yayınevi, İstanbul (1999).

Mlivo, Mustafa, Quran Ispred Nauke I Civilizacije, Medzliz Islamske Zajednice, Bugojno, Sarajevo (2001).

Monod, Jacques, Rastlantı ve Zorunluluk, çev: Vehbi Hacıkadiroğlu, Dost Kitabevi, Ankara (1997).

Moorehead, Alan, Darwin ve Beagle Serüveni, çev: Nermin Arık, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul (1998).

Moreland, J. P., Theistic Science and Methodological Naturalism, (‘The Creation Hypothesis’ içinde) Inter Varsity Press, Illionis (1993).

_____, -John Mark Reynolds, Three Views on Creation and Evolution, Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Morris, Henry M., Scientific Creationism, 22.Baskı, Master Books, Green Forest, (2001).

Mossner, Ernst C., Hume ve Söyleşiler’in Kanıtı, çev: Mete Tunçay, (D. Hume, ‘Din Üstüne’ içinde) İmge Kitabevi Yayınları, Ankara (1995).

Nasr, Seyyid Hüseyin, İslam ve İlim, çev: İlhan Kutluer, İnsan Yayınları, İstanbul (1989).

Nelson, Paul-John Mark Reynolds, Young Earth Creationism, (ed: J. P. Moreland-John Mork Reynolds ‘Three Views on Creation and Evolution’ içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Newman, Robert C., Progressive Creationism, (ed: J. P. Moreland-John Mork Reynolds ‘Three Views on Creation and Evolution’ içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Nietzsche, Friedrich, Putların Alacakaranlığı, çev: Hüseyin Kaytan, Akyüz Kitabevi, İstanbul (1991).

Nietzsche, Friedrich, Deccal, çev: Oruç Aruobo, Hil Yayınları, İstanbul (2001).

_____, Güç İstenci, çev: Sedat Umran, Birey Yayınları, İstanbul (2002).

Nogar, Raymond J., Evolution: Scientific And Philosophical Dimensions, (ed: Vincent E. Smith, “Philosophy of Biology” içinde), St. John’s University Press, New York (1962).

Nordenskiöld, Erik, The History of Biology, çev: L. Bucknall Eyre, Tudor Publishing Co., New York (1920).

Numbers, Ronald L., Creationism in 20th Century America, (‘Science 218 November’ içinde) 1982.

Okasha, Samir, Darwin, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science” içinde), Blackwell Publishers, Massachusetts (2001).

Oldroyd, David, İnsan Düşüncesinde Yerküre, çev: Ülkün Tansel, TÜBİTAK, Ankara (2004).

Olson, E.C., The Evolution of Life, The New American Library, New York 1965.

Osborn, Fairfield, From The Greeks to Darwin, Macmillan and Co., USA (1899).

Paley, William, Natural Theology, (ed: Michael Ruse, ‘Philosophy of Biology’ içinde), Prentice Hall, New Jersey (1989).

Paul II, John, The Pope’s Message On Evolution, (‘Quarterly Review of Biology 72 Journal’, içinde).

Percival, Ian, Chaos: A Science For The Real World, (ed: Nina Hall, ‘Exploring Chaos’ içinde), W. W. Norton and Company, New York (1994).

Platon, Devlet, çev: Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul (2000).

Karl, R., Darwinism as A Metaphisical Research Program, (ed: Michael Ruse, ‘But is it Science’ içinde), Prometheus Books, New York (1996).

_____, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev: İlknur Ata-İbrahim Turan, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, İstanbul (1998)

_____, Tarihsiciliğin Sefaleti, çev: Sabri Orman, İnsan Yayınları, İstanbul (2000).

_____, Daha İyi Bir Dünya Arayışı, çev: İlknur Aka, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (2001).

Poythress, Vern S., Response To Paul Nelson And John Mark Reynolds, (‘Three Views On Creation And Evolution’ içinde) Zondervan Publishing House, Michigan (1999).

_____, Response to Howard J. Van Till, (‘Three Views on Creation and Evolution’ içinde) Zondervan Publishing House, Michigan (1999).

Prigogine, Ilya-Isabelle Stengers, Kaostan Düzene, çev: Senai Demirci, İz Yayıncılık, İstanbul (1998).

_____, Keskinliklerin Sonu, çev: İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, İstanbul (2004).

Queiroz, Kevin de, The General Lineage Concept Of Species And The Defining Properties Of The Species Category, (ed: Robert A. Wilson, “Species” içinde) MIT Press, Cambridge (1998).

Rachels, James, Created From Animals, Oxford University Press, Oxford (1990).

Reeves, Hubert, İlk Saniye, çev: Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (2001).

Remine, W.J., The Biotic Message, St. Paul Science, Minnesota (1993).

Reik, W.-M. Constancia, Making Sense of Antisense, Nature Dergisi (1997).

Richardson, Michael, Heterochrony and The Phylotypic Period, Development Biology 172 (1995).

Rifkin, Jeremy-Ted Howard, Entropi, çev: Hakan Okay, İz Yayıncılık, İstanbul (1997).

_____, Darwin’in Çöküşü, çev: Ali Köse, Ufuk Kitapları, İstanbul (2001).

Ridley, Mark, The Darwin Reader, W. W. Norton and Company, New York (1982).

Rose, Steven, Lifelines, Oxford University Press, Oxford (1998).

Ross, Hugh, The Fingerprint of God, Whitaker House, 2. Baskı, New Kensington (1989).

_____, The Creator and The Cosmos, Naupress, Colorado (1993).

Rorty, Richard, Kuhn, (ed: W.H. Newton-Smith “A Companion to The Philosophy of Science” içinde), Blackwell Publishers, Massachussets  (2001)

Ruse, Michael, The Darwinian Revolution: Science Red in Tooth and Claw, University of Chicago Press, Chicago (1979).

_____, Philosophy of  Biology, Prentice Hall, New Jersey (1989).

_____, Taking Darwin Seriously, Basil Blackwell, New York (1989).

_____, Is There A Limit to Our Knowledge of Evolution, (ed: Michael Ruse, “But is it Science?” İçinde), Prometheus Books, New York (1996).

_____, Can A Darwinian Be A Christian, Cambridge University Press, Cambridge, (2001).

_____, Evrimci Etiğin Savunusu, çev: Nermin Acar (ed: Jean Pierre Changeux, ‘Etiğin Doğal Temelleri’ içinde) Doruk Yayıncılık, Ankara (2002).

Russell, Bertrand, Bilim ve Din, çev: Hilmi Yavuz, Cem Yayınevi, İstanbul (1999).

_____, Felsefe Sorunları, 2. Baskı, çev: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2000).

Rüşd, İbn, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, çev: Kemal Işık-Mehmet Dağ, Kırkambar Yayınları, İstanbul (1998).

Sarfeti, Jonathan, Refuting Evolution, 10. Baskı, Master Books, Green Forest (2000).

Sarıoğlu, Hüseyin, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik, İstanbul (2003).

Scheller, Max, İnsanın Kozmostaki Yeri, çev: Harun Tepe, Ayraç, Ankara (1998).

Schroeder, Gerald L., Genesis and The Big Bang, Bantom Books, New York (1990).

Scriven, Michael, Explanations, Predictions And Laws, (ed: Baruch A. Brody, “Readings in The Philosophy of Science” içinde), Prentice-Hall, New Jersey (1970).

Searle, J., Zihnin Yeniden Keşfi, çev: Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul (2004).

Sellers, Ian, Uniteryanlar, (ed: Ronald Albinet ve diğerleri, ‘Hristiyanlığın Tarihi’ içinde), İstanbul (2004).

Silk, Joseph, Evrenin Kısa Tarihi, çev: Murat Alev, TÜBİTAK, Ankara (2000).

Singer, Charles, A Short History of Anatomy and Physiology from The Greeks to Harvey, Dover Publication, New York (1956).

Smith, John Maynard, Did Darwin Get it Right?, (ed: Michael Ruse, “But Is It Science?” içinde), Prometheus Books, New York (1996).

Smith, John Maynard, Evrim Kuramı, çev: Hüsen Portakal, Evrim Yayınevi, İstanbul, (1997).

Spencer, Herbert, İlk Prensipler, çev: Selmin Evrim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (1947).

Starkey, Walter L., The Cambrian Explosion, Fairway Press, Ohio (1999).

Swinburne, Richard, The Existence of God, Clarendon Press, Oxford (1991).

_____, The Evolution of The Soul, Oxford Press, Oxford (1997).

_____, Tanrı Var Mı?, Çev: Muhsin Akbaş, Arasta Yayınları, Bursa (2001).

Taslaman, Caner, Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2003).

_____, Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2010).

_____, Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2010).

_____, Evren’den Allah’a, Etkileşim Yayınları, İstanbul (2013).

_____, Enis Doko, Allah, Felsefe ve Bilim, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2012).

Taşpınar, İsmail, Duvarın Öteki Yüzü, Gelenek Yayıncılık, İstanbul (2003).

Taylan, Necip, Mantık Tarihçesi Problemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (1996).

_____, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, 2. Baskı, İstanbul (2000).

Theodorides, Jean, Biyoloji Tarihi, çev: Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul (1995).

Thaxton, Charles B.-Walter L., Bradley, Information And The Origin of Life, (ed: J.P. Moreland, “The Creation Hypothesic” içinde) Inter Varsity Press, Illionis (1993).

Thompson, Paul, Biology, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science” içinde), Blackwell Publishers, Massachusetts (2001).

Till, Howard J. Van, The Fully Gifted Creation, (ed: J. P. Moreland-John Mark Reynolds, ‘Three Views on Creation and Evolution’ içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Troll, Christian W., Müslümanlar Soruyor Hristiyanlar Yanıtlıyor, çev: Robert Kaya, Sent Antuan Kilisesi, İstanbul (1992).

Turhan, Kasım, Kelâm ve Felsefe Açısından İnsan Fiilleri, 2. Baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (2003).

Urbanowicz, Charles, Charles Darwin, California State University, Chico (1990).

_____, Four Field Commentary, (“Anthropology  Newsletter” içinde) Washington D.C., (1992).

Ülken, Hilmi Ziya, Varlık ve Oluş, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (1968).

Wallace, Alfred Russell, On The Tendency of Varieties to Depart Indefinetly from The Original Type, ‘Zoology Dergisi 3’, (1958).

Wantanabe, H., ve diğerleri, DNA Sequence and Comparative Analysis of Chimpanzee Chromosome 22, Nature, 27 Mayıs (2004).

_____, Natural Selection and Tropical Nature, Farnborough, London (1969).

Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, çev: H. Vehbi Eralp, Sosyal Yayınları, İstanbul (1998).

Weinberg, Steven, İlk Üç Dakika, 10. Baskı, çev: Zekeriya Aydın-Zeki Aslan, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (1999).

Wells, Jonathan, Icons of Evolution, Regnery Publishing, Washington D.C., (2000).

Wiker, Benjamin, Moral Darwinism, 260 Intervarsity  Press, Illinois (2002).

Wilson, A., ve diğerleri, Horses Damp The Spring in Their Step, Nature, 414, Aralık (2001).

Wilson, Edward O., Heredity, (ed: Michael Ruse, ‘Philosophy of Biology’ içinde) Prentice Hall, New Jersey (1989).

Wilson, Catherine, The Invisible World  Early Modern Philosophy and The Invention of The Microscope, Princeton University Press, Princeton (1995).

Wittgenstein, Ludwig, Estetik Betimleme Din ve Freud Hakkında Dersler, çev: Zeki Algün, İlya Yayınevi, İzmir (2001).

Woolgar, Steve, Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, çev: Hüsamettin Arslan, Paradigma, İstanbul (1999).

Wright, David F., İlk Hristiyanlar Neye İnanıyordu?, çev: Sibel Sel-Levent Kınran, (ed: Ronald Albinet, ‘Hristiyanlık Tarihi’ içinde) İstanbul (2004).

Volander, Karl, Felsefe Tarihi, çev: Mehmet İzzet ve Diğerleri, İz Yayıncılık, İstanbul (2004).

Yakıt, İsmail, Darwinden Önce İslam Düşünürlerinde Evrimle İlgili Fikirler, Felsefe Arşivi, Sayı: 24, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul (1984).

_____, -Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, Tuğra Matbaası, Isparta (2002).

_____, Kur’an’ı Anlamak, Ötüken Neşriyat, İstanbul (2003).

Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara (2000).

Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Din Kuran Dili, Cilt 8, sadeleştiren: İsmail Karaçam ve diğerleri, Zehraveyn, İstanbul.

Yılmaz, İrfan, ve Diğerleri, İlim ve Din, Nil Yayınları,  İzmir (1998).

Young, Robert, Malthus and The Evolutionists, ‘Past and Present Dergisi 43’, (1969).

_____, Darwin’s Metaphor: Does Nature Select?, ‘Monist Dergisi 55’ (1971).

You may also like...